Mariëlle Mars-Hegeman, Office Manager, de Jong & Laan